این سیستم ها قادر به تقویت برق از 180 تا 240 ولت بوده و هرگونه تغییرات رااز روی برق شبکه حذف می نماید ( جهت مصرف خانگی اعم از تلویزیون ، یخچال ، ویدئو و غیره ).