امروزه دستگاه های U.P.S  جزئ تجهیزات ضروری مجموعه های کامپیوتری دستگاه های حساس آزمایشگاهی ، بیمارستانی ، مخابراتی و .. هستند و به همین منظور تولی نیرو موفق به ساخت U.P.S  با مشخصات جدید و میکروپرسسوری شده است که مهم ترین قسمت آن خدمات از راه دور می باشد.