در شبکه های مخابراتی ، کامپیوتر و روشنایی از این سیستم استفاده میشود .